Baixar Ginga Eiyuu Densetsu

Trailer
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 1
Patrick | 64

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 1

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 64
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 2
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 2

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 3
Patrick | 36

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 3

Por: Patrick
Downloads: 36
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 4
Patrick | 36

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 4

Por: Patrick
Downloads: 36
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 5
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 5

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 6
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 6

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 7
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 7

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 8
Patrick | 30

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 8

Por: Patrick
Downloads: 30
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 9
Patrick | 33

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 9

Por: Patrick
Downloads: 33
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 10
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 10

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 11
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 11

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 12
Patrick | 28

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 12

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 28
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 13
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 13

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 14
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 14

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 15
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 15

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 16
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 16

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 17
Patrick | 33

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 17

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 33
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 18
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 18

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 19
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 19

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 20
Patrick | 30

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 20

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 30
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 21
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 21

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 22
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 22

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 23
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 23

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 24
Patrick | 34

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 24

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 34
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 25
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 25

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 26
Patrick | 30

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 26

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 30
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 27
Patrick | 33

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 27

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 33
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 28
Patrick | 34

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 28

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 34
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 29
Patrick | 57

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 29

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 57
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 30
Patrick | 39

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 30

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 39
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 31
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 31

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 32
Patrick | 39

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 32

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 39
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 33
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 33

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 34
Patrick | 33

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 34

Por: Patrick
Downloads: 33
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 35
Patrick | 30

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 35

Por: Patrick
Downloads: 30
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 36
Patrick | 34

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 36

Por: Patrick
Downloads: 34
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 37
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 37

Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 38
Patrick | 34

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 38

Por: Patrick
Downloads: 34
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 39
Patrick | 37

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 39

Por: Patrick
Downloads: 37
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 40
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 40

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 41
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 41

Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 42
Patrick | 34

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 42

Por: Patrick
Downloads: 34
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 43
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 43

Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 44
Patrick | 34

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 44

Por: Patrick
Downloads: 34
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 45
Patrick | 33

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 45

Por: Patrick
Downloads: 33
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 46
Patrick | 41

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 46

Por: Patrick
Downloads: 41
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 47
Patrick | 27

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 47

Por: Patrick
Downloads: 27
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 48
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 48

Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 49
Patrick | 28

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 49

Por: Patrick
Downloads: 28
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 50
Patrick | 30

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 50

Por: Patrick
Downloads: 30
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 51
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 51

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 52
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 52

Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 53
Patrick | 47

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 53

Por: Patrick
Downloads: 47
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 54
Patrick | 45

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 54

Por: Patrick
Downloads: 45
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 55
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 55

Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 56
Patrick | 27

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 56

Por: Patrick
Downloads: 27
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 57
Patrick | 42

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 57

Por: Patrick
Downloads: 42
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 58
Patrick | 40

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 58

Por: Patrick
Downloads: 40
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 59
Patrick | 30

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 59

Por: Patrick
Downloads: 30
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 60
Patrick | 41

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 60

Por: Patrick
Downloads: 41
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 61
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 61

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 62
Patrick | 36

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 62

Por: Patrick
Downloads: 36
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 63
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 63

Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 64
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 64

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 65
Patrick | 41

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 65

Por: Patrick
Downloads: 41
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 66
Patrick | 35

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 66

Por: Patrick
Downloads: 35
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 67
Patrick | 34

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 67

Por: Patrick
Downloads: 34
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 68
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 68

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 69
Patrick | 30

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 69

Por: Patrick
Downloads: 30
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 70
Patrick | 33

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 70

Por: Patrick
Downloads: 33
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 71
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 71

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 72
Patrick | 22

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 72

Por: Patrick
Downloads: 22
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 73
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 73

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 74
Patrick | 23

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 74

Por: Patrick
Downloads: 23
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 75
Patrick | 21

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 75

Por: Patrick
Downloads: 21
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 76
Patrick | 21

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 76

Por: Patrick
Downloads: 21
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 77
Patrick | 27

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 77

Por: Patrick
Downloads: 27
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 78
Patrick | 25

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 78

Por: Patrick
Downloads: 25
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 79
Patrick | 22

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 79

Fansub: ANSK
Por: Patrick
Downloads: 22
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 80
Patrick | 51

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 80

Por: Patrick
Downloads: 51
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 81
Patrick | 28

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 81

Por: Patrick
Downloads: 28
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 82
Patrick | 36

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 82

Por: Patrick
Downloads: 36
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 83
Patrick | 26

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 83

Por: Patrick
Downloads: 26
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 84
Patrick | 32

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 84

Por: Patrick
Downloads: 32
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 85
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 85

Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 86
Patrick | 28

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 86

Por: Patrick
Downloads: 28
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 87
Patrick | 31

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 87

Por: Patrick
Downloads: 31
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 88
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 88

Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 89
Patrick | 29

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 89

Por: Patrick
Downloads: 29
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 90
Patrick | 20

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 90

Por: Patrick
Downloads: 20
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 91
Patrick | 20

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 91

Por: Patrick
Downloads: 20
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 92
Patrick | 21

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 92

Por: Patrick
Downloads: 21
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 93
Patrick | 22

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 93

Por: Patrick
Downloads: 22
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 94
Patrick | 25

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 94

Por: Patrick
Downloads: 25
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 95
Patrick | 25

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 95

Por: Patrick
Downloads: 25
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 96
Patrick | 21

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 96

Por: Patrick
Downloads: 21
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 97
Patrick | 20

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 97

Por: Patrick
Downloads: 20
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 98
Patrick | 22

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 98

Por: Patrick
Downloads: 22
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 99
Patrick | 26

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 99

Por: Patrick
Downloads: 26
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 100
Patrick | 23

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 100

Por: Patrick
Downloads: 23
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 101
Patrick | 18

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 101

Por: Patrick
Downloads: 18
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 102
Patrick | 20

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 102

Por: Patrick
Downloads: 20
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 103
Patrick | 19

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 103

Por: Patrick
Downloads: 19
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 104
Patrick | 24

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 104

Por: Patrick
Downloads: 24
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 105
Patrick | 19

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 105

Por: Patrick
Downloads: 19
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 106
Patrick | 22

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 106

Por: Patrick
Downloads: 22
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 107
Patrick | 21

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 107

Por: Patrick
Downloads: 21
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 108
Patrick | 21

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 108

Por: Patrick
Downloads: 21
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 109
Patrick | 21

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 109

Por: Patrick
Downloads: 21
Download Ginga Eiyuu Densetsu episódio 110
Patrick | 22

Ginga Eiyuu Densetsu - Episódio 110

Por: Patrick
Downloads: 22
Ginga Eiyuu Densetsu
LoGH, LotGH, Gin'eiden, GinEiDen, Heldensagen Vom Kosmosinsel 銀河英雄伝説
91
Episódios
110/110
Status
completo
Lançamento
1988
Visualizações
26903
Generos
Militar, Sci-Fi, Espaço, Drama