Baixar Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan

Trailer
Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 1
Roronoa Alex | 409

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 1

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 2
Roronoa Alex | 329

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 2

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 3
Roronoa Alex | 329

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 3

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 4
Roronoa Alex | 354

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 4

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 5
Roronoa Alex | 361

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 5

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 6
Roronoa Alex | 342

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 6

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 7
Roronoa Alex | 347

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 7

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 8
Roronoa Alex | 350

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 8

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 9
Roronoa Alex | 343

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 9

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 10
Roronoa Alex | 331

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 10

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 11
Roronoa Alex | 346

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 11

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 12
Roronoa Alex | 331

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 12

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 13
Roronoa Alex | 321

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 13

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 14
Roronoa Alex | 332

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 14

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 15
Roronoa Alex | 335

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 15

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 16
Roronoa Alex | 315

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 16

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 17
Roronoa Alex | 334

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 17

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 18
Roronoa Alex | 334

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 18

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 19
Roronoa Alex | 312

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 19

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 20
Roronoa Alex | 323

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 20

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 21
Roronoa Alex | 306

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 21

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 22
Roronoa Alex | 330

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 22

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 23
Roronoa Alex | 334

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 23

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 24
Roronoa Alex | 317

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 24

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 25
Roronoa Alex | 308

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 25

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 26
Roronoa Alex | 334

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 26

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 27
Roronoa Alex | 325

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 27

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 28
Roronoa Alex | 299

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 28

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 29
Roronoa Alex | 318

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 29

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 30
Roronoa Alex | 321

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 30

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 31
Roronoa Alex | 329

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 31

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 32
Roronoa Alex | 342

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 32

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 33
Roronoa Alex | 330

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 33

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 34
Roronoa Alex | 316

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 34

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 35
Roronoa Alex | 334

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 35

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 36
Roronoa Alex | 328

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 36

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 37
Roronoa Alex | 315

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 37

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 38
Roronoa Alex | 323

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 38

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 39
Roronoa Alex | 315

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 39

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 39
Roronoa Alex | 318

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 39

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 40
Roronoa Alex | 313

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 40

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 41
Roronoa Alex | 322

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 41

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 42
Roronoa Alex | 289

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 42

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 43
Roronoa Alex | 304

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 43

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 44
Roronoa Alex | 276

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 44

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 45
Roronoa Alex | 261

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 45

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 46
Roronoa Alex | 266

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 46

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 47
Roronoa Alex | 263

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 47

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 48
Roronoa Alex | 257

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 48

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 49
Roronoa Alex | 271

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 49

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 50
Roronoa Alex | 257

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 50

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 51
Roronoa Alex | 283

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 51

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 52
Roronoa Alex | 271

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 52

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 53
Roronoa Alex | 270

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 53

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 56
Roronoa Alex | 273

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 56

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 57
Roronoa Alex | 274

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 57

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 58
Roronoa Alex | 232

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 58

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 59
Roronoa Alex | 271

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 59

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 60
Roronoa Alex | 204

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 60

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 61
Roronoa Alex | 278

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 61

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 62
Roronoa Alex | 234

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 62

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 63
Roronoa Alex | 222

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 63

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 64
Roronoa Alex | 225

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 64

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 65
Roronoa Alex | 232

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 65

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 66
Roronoa Alex | 191

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 66

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 67
Anônimo | 232

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 67

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 68
Roronoa Alex | 247

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 68

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 69
Roronoa Alex | 184

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 69

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 70
Roronoa Alex | 228

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 70

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 71
Roronoa Alex | 244

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 71

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 72
Roronoa Alex | 234

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 72

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 73
Roronoa Alex | 223

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 73

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 74
Roronoa Alex | 232

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 74

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 75
Roronoa Alex | 223

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 75

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 76
Roronoa Alex | 235

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 76

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 77
Roronoa Alex | 237

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 77

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 78
Roronoa Alex | 244

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 78

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 79
Roronoa Alex | 224

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 79

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 80
Roronoa Alex | 219

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 80

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 81
Roronoa Alex | 222

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 81

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 82
Roronoa Alex | 221

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 82

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 83
Roronoa Alex | 237

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 83

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 83
Roronoa Alex | 210

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 83

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 84
Roronoa Alex | 222

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 84

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 85
Roronoa Alex | 268

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 85

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 86
Roronoa Alex | 268

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 86

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 87
Roronoa Alex | 241

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 87

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 88
Roronoa Alex | 231

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 88

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 89
Roronoa Alex | 218

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 89

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 90
Roronoa Alex | 162

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 90

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 91
Roronoa Alex | 269

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 91

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 92
Roronoa Alex | 223

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 92

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 93
Roronoa Alex | 229

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 93

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 94
Roronoa Alex | 221

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 94

Download Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan episódio 95
Roronoa Alex | 143

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Episódio 95

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan
Samurai X るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-
84
Episódios
95/94
Status
completo
Lançamento
1996
Visualizações
6698
Generos
Ação, Aventura, Comédia, Histórico, Romance, Samurai